Wit Gele Kruis Aruba tussen 1942 – 1959

1942
Al in 1942 komt er in het jaarverslag van “ Het Wit Gele Kruis” Curaçao, een kleine notitie voor over de plannen voor Aruba. Er staat: “ De Rooms Katholieke Unie op Aruba wil een eigen vereniging voor Het Wit Gele Kruis gaan oprichten” .   
 
1946
In dit jaar wordt er op verzoek van verschillende personen op Aruba een onderzoek ingesteld. Er wordt onderzocht wat het Wit Gele Kruis voor de bevolking van Aruba kan doen. Uit dit onderzoek blijkt dat er behoefte bestaat aan wijkverpleging en zorg voor oude van dagen. Er wordt besloten om in eerste instantie met wijkverpleging te beginnen. Op 1 oktober 1946 wordt Zuster Hanenwinkel, de hoofdzuster van de wijkverpleging op Curaçao, naar Aruba gezonden om de wijkverpleging op Aruba op te zetten.   
 
1948
Op 8 december 1948 wordt de stichting Aruba in het leven geroepen. De werkzaamhden begonnen in Oranjestad en Noord, en breidde zich geleidelijk uit naar St.Cruz, Savaneta en San Nicolas.   
 

1955
De toestand van de stichting Aruba, zag er erg somber uit. Door gebrek aan verpleegsters, moest men particuliere verpleegsters inschakelen. De subsidieverlening door het eiland, was nauwelijks voldoende om de kosten voor de diensten die door het gouvernement werden verricht, te dekken. Pogingen die werden gedaan om steun te krijgen van particulieren, lopen op niets uit. De contacten met Het Wit Gele Kruis Curaçao zijn in deze jaren erg schraars.   
 
1956
In oktober 1956 komt de heer Jan Meelis naar Curaçao om een uitgebreid verslag te brengen van de ongunstige stand van zaken. Aan hem werd toestemming gegeven om een nieuw bestuur te vormen, en concept statuten te ontwerpen waarin nieuwe ideeën verwerkt zijn.   
 

1957
In mei 1957 worden de heren Wever, Bijl en Meelis gemachtigd om een zelfstandige stichting in het leven te roepen. Deze stichting zal “Het Wit Gele Kruis Aruba” worden.   
 
1959
28 juli 1959 is de officiële geboortedatum van de : “ Stichting voor Volkshygiëne Het Wit Gele Kruis Aruba”. De oprichters zijn de heren W. de Graaf, J. Meelis en E. Arends. De heer W. de Graaf werd voorzitter, en Zr. Perpetua eerste hoofdzuster.   

Het Wit Gele kruis na 1959

Na 1959
Sinds het jaar 1959 leidt de Arubaanse tak van Het Wit Gele Kruis een geheel zelfstandig en succesvol bestaan. De werkzaamheden zoals wijkverpleging, kraamzorg en consulatiebureau zijn tot opbloei gekomen. Sinds september 1999 is de wijkverpleging gesplitst in de afdeling Wijkzorg, afdeling Ouder - en Kindzorg en afdeling Voorlichting. Momenteel beschikt Het Wit Gele Kruis Aruba over acht wijkgebouwen en 45 personeelsleden. Tijdens de afgelopen jaren, sinds 1959, zijn er veel memorabele gebeurtenissen geweest.   
                                                                       
Memorabele gebeurtenissen
Het Wit Gele Kruis heeft door de jaren heen veel nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Onderstaand treft u deze gebeurtenissen in vogelvlucht aan.   
 
1959
28 juli 1959 oprichting Wit Gele Kruis Aruba. Aantal leden: 65. Hoofdzuster: Zr.Perpetua, een religieuze uit Asten.   
 

1960
Tweede wijkverpleegkundige Zr.Ewalda uit asten   
 

1961
Consultatiebureau voor zuigelingen te Paradera en Brasil. Het consultatiebureau werd in de schoollokalen aldaar gehouden. Eerste consultatiebureau-arts: Dr. de la Fuente   
 

1962
Commissievergaderingen om mogelijkheden te onderzoeken om leerlingen op te leiden voor gezinszorg, kraamverzorgster en hulpverpleegster.   

1963
Met het Eilandengebied Aruba werd voor de eerstkomende jaren een bevredigendenovereenkomst gesloten om de verleende diensten een P.P.K.-patiënten vergoed te krijgen. Begonnen werd met pokkeninenting. Eerste Arubaanse hulpverpleegster in dienst.

1964
Opening wijkgebouw Oranjestad.3 kraamverzorgsters behaalden hun diploma. Begonnen met inentingen tegen. D.K.T.P.

1965
Opening wijkgebouw door Koningin H.M. Juliana te san Nicolaas. Opening kantoor in Oranjestad Consultatiebureau te Noord                                              
 
1967
Opening derde wijkgebouw St.Cruz Project “verpleging en verzorgingscentrum” ingediend bij het Bestuurscollege van Aruba.   

1968
Eerste moedercursus op St.Cruz door Zr.Ludovic. Cursus “Handenarbeid” voor bejaarden en mindervalide te San Nicolas door Zr.Gaudiosa.   
 
1969
Consultatiebureau voor peuters en kleuters. Na 10 jaar bestaan telt het Wit Gele Kruis 2230 leden, 2 artsen in dienst en 14 dienstauto’s. 10 jarig bestaan te Centro Educativo Cristian   
 

1971
Opening wijkgebouw te Noord en Savaneta   

1973
Hoofdkantoor te Dakota. Gebouw Federatie Antilliaanse Jeugdzorg.   
 
1974
Groepswerk met geestelijk gehandicapten onder leiding van Zr. Philotea.   
 
1975
Appreciation Award” van Kiwanis ontvangen.   
 
1977
Lease contract met Arucar: 20 volkswagens   
 
1978
Hoofdzuster Ludovic verlaat Aruba. M. Pourier – Henricus wordt waarnemend hoofdzuster.   

1979
Begin Ewing en Denvertest onder leiding Drs. T. Croes. Daarnaast heeft het Wit Gele Kruis in 1979, in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg, Woman's club en Checkpoint Color een campagne gestart om het geven van borstvoeding te stimuleren. Er werden toen twee slogans gekozen: "Lechi Pecho Bo yiu su derecho" en " Breast is best".   
 
1980
Opening wijkgebouw Dakota, Paradera, Brasil Aansluiting personeel bij de vakbond: ABV.   
 

1981
Eilandgebied Aruba subsidieert het salaris van het vaste personeel.   
 
1984
Viering 25 jarig bestaan van de Stichting te Paloma Restaurant. Seminar i.v.m. 5de lustrum in het auditorium Dr. Horacio Oduber Hospital.   
 
1986
Leasecontract met Garage Cordia 18 Toyota

1987
Opening hoofdkantoor te Koningstraat Moederschapcursus nieuwe stijl: informatieavonden voor alleenstaande Ouders.   
 
1988
Technische bijstand uit Zoetermeer, Nederland. Laatste religieuze missiezuster uit Asten verlaat Aruba.   
 
1991
Sepa wordt vakbond van het personeel.   
 

1992
Diëtiste in dienst van de stichting   
 
1993
Automatisering van start. Eerste directrice in dienst   

1994
Introductie nieuwe dossier voor zuigelingen en kleuterbureau.   
 
1995
Tweede directeur in dienst. Administrateur in dienst.   
 
1996
Eerste mannelijke verzorgende in dienst  
 
1997
Interim manager i.p.v. directeur   
 
1999
Derde directeur in dienst. Splitsing wijkverpleging in: Ouder - en Kindzorg + Wijkzorg. Viering 40 jaar bestaan van de stichting met een symposium in het Marriot Hotel.   

De leidinggevenden
Welke personen de leiding hebben gehad en nu nog hebben binnen het Wit Gele Kruis, kunt u hier lezen
 

Opleidingen vanuit het Wit Gele Kruis
Het Wit Gele Kruis is altijd vooruitstrevend geweest. Daarom zijn er door de jaren heen, een aantal opleidingen georganiseerd door onze organisatie.